Tọa Thiền Tối Thứ Sáu – 2/21/2020

Hình Ảnh

Đêm tọa thiền với sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Thông Hội và Ni Sư Thích Diệu Thiện