Sinh Hoạt

Chương Trình Sinh Hoạt của Quý Phật Tử

Ngày Thứ Sáu
7:00 PM – Tọa Thiền
8:15 PM – Tham Vấn Phật Pháp
9:00 PM – Hoàn Mãn

Ngày Chủ Nhật
9:30 AM – Tọa Thiền
10:30 AM – Sám Hối – Tụng Giới
11:15 AM – Pháp Thoại / Tham Vấn Phật Pháp
12:15 PM – Thọ Trai
2:00 PM – Hoàn Mãn