Nội Qui

Để có lợi ích thiết thực trong đời sống tu tập, thiền sinh phải nghiêm chỉnh chấp hành những điều qui định sau đây:

I. Trong Chánh Điện:

1. Nghiêm trang chấp tay xá Phật khi mới bước vào.
2. Không nói chuyện riêng. Tuyệt đối giữ yên lặng.
3. Không đứng trong chính điện mặc hoặc cởi áo tràng/hậu.
4. Bồ đoàn, tọa cụ sắp xếp ngay hàng thẳng lối.
5. Lạy Phật, xá Phật, đứng lên, quỳ xuống đồng loạt.
6. Không tụng kinh lớn tiếng áp chúng hoặc ngâm dài và chậm hơn chúng.
7. Nếu đau chân lúc tọa thiền, cho phép xả ra và xoa bóp nhẹ, tránh gây tiếng làm động chúng.
8. Khi hết đau, ngồi xếp chân trở lại cho trọn vẹn giờ tu tập.
9. Tắt điện thoại cầm tay. Chỉ xử dụng khi cần thiết.

II. Trong Trai Đường:

1. Giữ yên lặng khi thọ trai.
2. Giữ chánh niệm khi ăn.
3. Tránh gây tiếng động.