Ngày Tu Tập – 12/12/2021

Hình Ảnh

Ngày tu tập với sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Thông Tạng