Lễ Kỷ Niệm Phật Thành Đạo 2016

Ngày Chủ Nhật tu tập của Phật Tử Hoa Từ hôm nay, 01/17/2016, cũng là ngày kỷ niệm Phật thành đạo. Thầy Thích Thái Đức và quí Sư Cô đã cùng tọa thiền cùng Phật Tử. Sau đó Thầy Thích Thái Đức đã chủ lễ hướng dẫn Phật Tử tụng kinh Phật Thành Đạo. Sau khóa lễ, Thầy Thích Thái Đức đã mở video của Hòa Thượng Ân Sư, giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng, Đà Lạt, về Ý Nghĩa Ngày Phật Thành Đạo, chia sẻ cùng Phật Tử. Kế đến Thầy Thái Đức và quí Sư Cô đã cùng thọ trai cùng Phật Tử trong chánh niệm.

Sau đây là một số hình ảnh được thâu nhận được trong ngày.