Giỗ Cố Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Hoa Lần Thứ 46

Năm nay, Lễ Giỗ thứ 46 của Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa đã được tổ chức ngày 1/27/2019. Đây cũng là ngày cúng thất thứ 4 của Cụ Huỳnh Văn Đằng.