Lễ Đầu Năm 2016

Phật Tử Hoa Từ đã có phước duyên lớn được Thượng Toạ Thích Tuệ Chơn, Trụ Trì Thiền Viện Trúc Lâm Chơn Tâm, quang lâm đến Thiền Viện Hoa Từ trong ba ngày cuối tuần, và đó cũng là ba ngày đầu năm 2016. Thượng Toạ Thích Tuệ Chơn đã đến Hoa Từ vào chiều ngày Thứ Sáu, mồng Một, tháng Một, năm 2016. Thầy đã sinh hoạt, thiền tọa và chia sẻ đạo lý cùng Phật Tử Hoa Từ trong những ngày cuối tuần. Thầy đã lên đường trở về Chơn Tâm ngày thứ Hai, mồng Bốn, tháng Một, năm 2016.

Trong suốt thời gian tại Thiền Viện Hoa Từ, Thầy đã chia xẻ rất nhiều những mẫu chuyện nhỏ, công hạnh, đức độ, từ bi và gương sáng của cố Hoà Thượng Thích Thiện Hoa và Hoà Thượng ân sư Thích Thanh Từ. Những mẫu chuyện và gương sáng này đã được truyền đạt đến Thầy qua cố Hoà Thượng Thích Hồng Năng và cố Sư Bà Diệu Pháp. Cố Hoà Thượng Thích Hồng Năng là bác của Thầy, và cố Sư Bà Diệu Pháp cũng là bác của Thầy. Những mẫu chuyện và gương sáng này đã đem lại cho Phật Tử sự hiểu biết, mến mộ, kính trọng với lòng biết ơn đến cố Hoà Thượng Thích Thiện Hoa và Sư Ông Thích Thanh Từ. Song song đó, các Phật Tử cũng đã được sách tấn, bồi đắp tâm bồ đề thêm kiên cố và ý chí tu học thêm vững bền qua những mẫu chuyện và gương sáng ấy.

“Nhược năng chuyển vật tức đồng Như Lai”. Đó là một câu trong kinh Lăng Nghiêm mà Thầy Tuệ Chơn đã đem ra để chia sẻ cùng với Phật Tử trong ngày Chủ Nhật. Thầy đã phân tích từng chữ, từng nghĩa của câu kinh này. Nhược năng là ý chí, quyết tâm, và tinh tấn. Vật có nghĩa là những cái sanh diệt trong thế gian, sự đối đãi trong cuộc sống, vô thường chi phối và nhân duyên mà thành. Ý nghĩa của câu kinh này thật quá uyên thâm, vi diệu và qua sự truyền đạt tài tình của Thầy Tuệ Chơn đã cảnh tỉnh Phật Tử bấy lâu nay đã và đang bị vật chuyển thay vì chuyển vật để đạt được chơn hạnh phúc, giải thoát khổ đau ngay trong cuộc sống hiện thực, ngay bây giờ và nơi đây. Hầu như tất cả các Phật Tử trong pháp đường đều tiếp nhận được câu kinh “Nhược năng chuyển vật tức đồng Như Lai” một cách rất tỉnh thức. Tất cả đều rất cảm mến tấm chân tình thân ái chia sẻ đạo lý của Thầy Tuệ Chơn.

Sau buổi chia sẻ đạo lý, quí Thầy, Sư Cô và Phật Tử đã cùng thọ trai trong chánh niệm. Sau buổi thọ trai, Thầy Tuệ Chơn và các Phật Tử lại cùng xum vầy trao đổi, chia sẻ thêm đạo lý. Đến xế chiều, các Phật Tử đã phải chia tay với Thầy Tuệ Chơn. Các Phật Tử đã ra về với những tấm lòng hân hoan vì được một nguồn năng lượng mới dùng để chuyển vật đi đến bến bờ hạnh phúc. Sau đây là một số hình ảnh được thâu nhận trong ngày Chủ Nhật tu tập cùng Thầy Tuệ Chơn.