Đại Lễ Vu Lan – 2018

 

Đêm Văn Nghệ

 

 

Đại Lễ Vu Lan