Đại Lễ Vu Lan 2013

Tuyên bố lý do:

“Trung Nguyên ngày hội vọng Vu lan
Bến giác chiều thu sóng đạo ngàn
Hởi ai là kẻ mang ân nặng
Hãy vận lòng thành đón Vu lan”

Thưa Đại chúng:

Một lần nữa, Mùa Vu Lan lại về, Tất cả,từ không gian cho đến thời gian, đều khơi gợi trong lòng cho tất cả chúng ta,nhất là những người con lưu lạc tha phương,phải hoài niệm về cha,về mẹ, nhớ về mùa Vu lan báo hiếu,mùa báo ân đối với 2 đấng sinh thành. Có cha,có mẹ,chúng ta như có tất cả niềm vui, hạnh phúc trọn vẹn của 1 kiếp người. Dù bạn là ai,ở nơi nào và đi bất cứ nơi đâu,thì Mùa Vu lan,cũng là mùa chúng ta nhớ đến 2 đấng sinh thành nhiều nhất và có ý nghĩa nhất.Đó kg phải là ngày cua riêng tôi,riêng bạn mà là của tất cả những người con có mặt trên thế gian này.Vu lan đã trở thành lễ hội văn hóa tình người,trở thành truyền thống muôn đời kg thay đổi của dân tộc ta.Vu lan thắng hội, như nhắc nhở ta phải luôn nhớ nghĩ về côi nguồn,nơi đó, công cha,nghĩa mẹ, ơn Thầy thật cao cả,bởi vì ,người con nào kg khỏi bùi ngùi xúc động khi nhớ nghĩ về 2 đấng sinh thành,người đã san sẻ,sớt chia 1 phần máu thịt mình,để tạo nên hình hài vóc dáng của chúng ta ngày hôm nay,Cha mẹ đã chịu nhiều gian khổ,đôi lưng đã phải chịu oằn cong để chúng ta được đứng thẳng người, chin tháng cưu mang,3 năm bú mớm,nuôi con nên người, Tình thương của Cha mẹ đã dành cho chúng ta thật thiêng liêng,cao cả,kg bút mực nào diễn tả hết được, phận làm con,biết lấy chi đền đáp cho vừa,

Statement of Purpose

Dear Members of the Sangha, Ladies and Gentlemen:

Vu Lan Celebration is back with us once more. During this time, especially for those of us living far from our motherland, all things around us seem to bring back memories of Mom and Dad, of the Vu Lan season when we honor our parents, without whom none of us would be here today. Having Mom and Dad is like having a full, complete lifetime’s worth of joy and happiness. Whoever you are, wherever you go or happen to be, Vu Lan is the season when we remember our parents the most and is most meaningful. This day is not just for you or me, but also for all the sons and daughters in this world. Now deeply entrenched in the Vietnamese culture, Vu Lan had become a cultural tradition celebrating the best of human kindness in all of us. Vu Lan Celebration reminds us to always remember our roots, from where we came. How can any of us not be moved when we consider our parents’ gift of life to us, all the hardships that they had to go through to turn us into the upstanding people that we are today. Words cannot fully convey the greatness and magnitude of our parents’ love for us; no deed can fully repay their sacrifices.

“Tiết Vu Lan bâng khuân nhớ Cha công dưỡng dục,
mùa Báo hiếu bùi ngùi thương Mẹ đức cù lao.

Hôm nay, sau ngày Tự Tứ, thể theo lời Phật dạy,noi theo gương hiếu hạnh của Tôn giả Mục Kiền Liên,hàng phật tử khắp nơi,hội tụ về đây…cùng nhau sắm sanh phẩm vật đủ đầy, thành tâm chí kính, dâng lên cúng dường 10 phương Chư Phật, thứ dến dâng cúng hiện tiền Tăng,ngõ hầu gieo trồng phước lành, nương vào sự thăng hoa,them 1 tuổi đạo của Chư Tôn đức , sau 3 tháng An cư Kiết hạ, thúc liễm thân tâm , trau dồi giới đức. Để hồi hướng cho cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời của tất cả chúng con, được nương nhờ oai lực này mà được xa rời đường dữ,sanh về cõi lành.Cha Mẹ hiện tiền, phước thọ tăng long,Bồ đề Tâm tăng trưởng, nương về Tam bảo sống được An vui hạnh phúc…. Đó chính là lý do của Đại Lễ Vu Lan, Phật lịch 2557,DL 2013 tại TV Trúc lâm Hoa Từ ngày hôm nay. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Today, based on Buddha’s teachings and following the example set by Muc Kien Lien (one of the Buddha’s ten original disciples), Buddhist practitioners came from all over, near and far, to prepare a rich array of offerings in honor of this celebration. First, with our deepest and utmost sincerity and respect, we make these offerings to all the Buddhas. Next, we make these offerings to monastic members of the Sangha attending today’s event, celebrating the completion of their summer retreat and in appreciation of their progress in Buddhist studies after three months of meditative contemplation. We dedicate all merits to our parents and ancestors, both past and present; if still alive, may they achieve health, happiness, and longevity; if passed away, may they find peace, avoid bad karma and undesirable paths, and be reincarnated into a good life. This is the main purpose of today’s Vu Lan Ceremony at Truc Lam Hoa Tu Monastery in this Buddhist year 2557, the year 2013 on the western calendar.


Thượng Tọa Trụ Trì Thích Tuệ Giác.
Venerable Abbot Thích Tuệ Giác.


Từ trái sang phải: Thầy Thích Tỉnh Nghiêm và Thầy Trụ Trì Thích Tuệ Giác.
From left to right: Venerable Thích Tỉnh Nghiêm and Venerable Abbot Thích Tuệ Giác.


Từ trái sang phải: Thầy Thích Tỉnh Niệm, Thầy Thích Tuệ An, Thầy Thích Thông Hiền.
From left to right: Venerable Thích Tỉnh Niệm, Venerable Thích Tuệ An, Venerable Thích Thông Hiền.


Thầy Thích Đạo Mãnh.
Venerable Thích Đạo Mãnh.


Thầy Thích Hải Chơn.
Venerable Thích Hải Chơn.


Từ trái sang phải: Sư Cô Thích Nữ Hiền Nhân, Ni Sư Thích Nữ Giải Thiện, Thầy Thích Tánh Chánh.
From left to rignt: Bhiksuni Thích Nữ Hiền Nhân, Bhiksuni Thích Nữ Giải Thiện, Venerable Thích Tánh Chánh.


Từ trái sang phải: Sư Cô Thích Nữ Thiền Tánh, Sư Cô Thích Nữ Trí Phước Đức, Sư Cô Thích Nữ Thiền Chơn.
From left to rignt: Bhiksuni Thích Nữ Thiền Tánh, Bhiksuni Thích Nữ Trí Phước Đức, Bhiksuni Thích Nữ Thiền Chơn.


Từ trái sang phải: Ni Sư Thích Nữ Giải Thiện, Sư Cô Thích Nữ Thiền Tánh, Sư Cô Thích Nữ Trí Phước Đức, Sư Cô Thích Nữ Thiền Chơn, Sư Cô Thích Nữ Hiền Nhân.
From left to rignt: Bhiksuni Thích Nữ Giải Thiện, Bhiksuni Thích Nữ Thiền Tánh, Bhiksuni Thích Nữ Trí Phước Đức, Bhiksuni Thích Nữ Thiền Chơn, Bhiksuni Thích Nữ Hiền Nhân.

Dâng hoa cúng dường

Kính bái bạch chư tôn đức,thưa cùng toàn thể Quý Phật tử:

Trí Phật sáng ngời như trăng tỏ,
Thân phật thanh tịnh tợ lưu ly.
Phat ở thế gian thường cứu khổ,
Tâm Phật kg đâu kg từ bi.

Hôm nay nhân ngày Đại Lễ Vu Lan Báo hiếu,trong niềm hân hoan của bao người con Phật, ở khắp mọi nơi trên thế giới nói chung, và của tất cả Phật tử tại TV Trúc Lâm Hoa Từ nói riêng . cũng như tạo duyên lành cho các phật tử trẻ, để tỏ lòng thành kính tri ơn sâu sắc đối với Chư Phật ,Chư Đại Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng. Giờ đây, đại diện các em Phật tử Trúc Lâm Hoa Từ dâng hoa cúng dường.

Flower offering

Dear Members of the Sangha, Ladies and Gentlemen:

On this day, our Vu Lan Celebration Day, in the joyous atmosphere shared by Buddhists everywhere in general and at Truc Lam Hoa Tu Monastery in particular, also to provide an opportunity for young members of our Lay Buddhist Community to participate in this event, the flower offering rituals will be performed to show our deepest appreciation and respect to all the Buddhas, all the Bodhisattvas, and all the Sanghas. Some of the young members of our Lay Buddhist Community will now perform the flower offering ceremony.

Nam Mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu ni.

Kính bái bạch trên Chư Tôn Đức!

Thưa cùng quý phật tử!

Một nén hương thơm nồng nàn lặng lẽ
Nỗi lòng con gửi gắm những niềm thương
Dù bao năm dẫu có hoá vô thường
Công sinh dưỡng vẫn là công lớn nhất
Cha mẹ Ta, đã vì ta mà chịu nhiều gian khổ,
nhưng chưa hề 1 tiếng than van,
lần hồi nuôi con đến ngày khôn lớn,
đưa lưng oằn cong để cho con được đứng thẳng người,
vì thế cho dù chúng con có khóc cạn khô nước mắt,
cũng kg sao thấm đầy tình mẹ,
dù cho chúng con có trải mật phơi gan,
cũng khong sao sánh nổi tình cha.
Duy,chỉ có nương theo lời kinh vi diệu,
bằng tấm long thành kính,
quay về sống và thực hành theo lời Phật dạy,
làm tất cả công đức lành,
lấy hiếu đạo trang nghiêm tự thân,
sống có ích cho mọi người,
tất cả những hành động,
lời nói và ý nghĩ tốt đẹp ấy,
là lời tri ơn chân thành dâng lên 2 đấng sinh thành.
Đây cũng chính là lời dạy của Đức Thế tôn chỉ dạy trong bài kinh Vu Lan.
Vậy trong giờ phút thiêng liêng trang trọng này,chúng ta giữ tâm thanh tịnh,
hết lòng thành kính hướng về Tam bảo, Chúng con xin cung thỉnh Thượng Tọa niêm hương bạch Phật.

Dear Members of the Sangha, Ladies and Gentlemen:

Our parents suffered untold hardships,
with never a word of complaint,
in the process of raising us to adulthood.
Not much can compare to the love they held for us.
What we can do is learn and practice the Right teachings of Buddha,
do good deeds, and live a life useful to everyone around us.
These are the best things that we can do to honor and repay our parents.
These are also Buddha’s teachings in the Vu Lan sutra.
In this sacred moment, please calm our heart and mind and,
with our deepest respect, please turn toward the Three Jewels.
We respectfully invite Venerables to begin the incense offering ceremony.

Cài hoa hồng

Hồng vàng dâng Phật pháp tăng,
Hồng đỏ dâng mẹ cha mùa Vu Lan,
hông trắng xúc động bàng hoàng,
nép bên chân mẹ , lệ nhòa tiếc thương.
2 tay nâng 1 đóa hồng,
chí thành dâng hiến mẹ cha tỏ tường.
Nói rằng 1 đóa song đường,
công cha nghĩa mẹ kg lường thâm sâu.

Thưa Đại chúng,

Đã từ lâu lắm rồi, nhân loại đã chọn hoa hồng làm biểu tượng cho tình yêu thương, trong đó có tình yêu thương cha mẹ, cứ mỗi độ Vu lan về, Mọi người lại chọn hoa hồng 3 màu: Đỏ trắng vàng ,để cài lên trên trái tim của người con hiếu thảo.Hoa màu đỏ tượng trưng cho những ai còn mẹ trên đời,hoa màu trắng tượng trưng cho những ai mất mẹ,để cảm nhận mất cả bầu trời hạnh phúc.Hoa màu vàng kính dâng lên chư Tôn đức, để thể hiện tấm lòng quý kính,của bậc Thầy cao cả,thay đức Thế tôn giáo hóa chúng sinh.

Ladies and Gentlemen:

From long ago, man had chosen roses as a symbol of love, which also includes love for our parents. Whenever the Vu Lan Season comes around, we choose three colors of roses, red white and yellow, to pin above our hearts in honor of our parents. Red roses are for those of us whose mothers are still with us in this world. White roses are for those of us whose mothers are no longer in our lives, to symbolize a whole world of happiness now lost to us. Yellow roses are for monastic members of the Sangha, symbolic of the high regard held for them as spiritual teachers and living representatives of the Buddha.

Cài hoa cho quý Thầy

Hoa hồng thắm,màu vàng y rực rỡ,
nhớ về người,che chở suốt đời con.
Dù hôm nay con khoác áo nâu sồng.
Tình mẫu tử con hoàn toàn ghi nhớ.

Giờ đây những đóa hoa vàng thắm, tượng trưng cho sự thoát tục thanh tao, của những bậc xuất trần thượng sĩ. Thiêng liêng và cao cả, sẽ được cài lên chiếc huỳnh y của quý ngài. Với chiếc áo nâu sồng,giản dị thanh bần, quý ngài đã âm thầm dâng tặng cho đời, bao niềm an vui hạnh phúc. Và cũng chính từ trong chiếc áo màu nâu ấy, quý ngài đã âm thầm trả ơn cho Cha mẹ, vô cùng tôn kính.Hôm nay, mùa Vu lan báo hiếu lại về, hàng Phật tử chúng con xin mạn phép, được cài lên chiếc huỳnh y của quý ngài, đóa hồng vàng thắm, để 1 lần nữa cảm nhận sự vô biên trong tình thương bao la,mà quý ngài đã ban tặng cho đời, xin mời quý phật tử cài hoa, hãy cài hoa cho Chư tôn đức, bằng tất cả những gì tôn kính nhất.

Rose pinning for monastic members of the Sangha

At this time, yellow roses will be pinned on the robes of monastic members of the Sangha. Yellow roses are chosen to symbolize the simple monastic life they lead, far from the madding crowd. In their simple brown robes, without fanfare, these venerable Buddhist monks (bikhu) and nuns (bikhuni) brought countless joy and happiness to everyone around them. Also, implicit in their dedication to the monastic life, working for the good of all, is repayment of the love and sacrifices their parents had made on their behalf.

Dear venerable monks (bikhu) and nuns (bikhuni), with your permissions, please allow us to pin yellow roses onto your robes. We ask that members of the lay Buddhist community respectfully pin yellow roses onto the robes of the venerable monks (bikhu) and nuns (bikhuni) present in our midst.

Cài hoa cho Phật tử

“Núi tuy cao không cao hơn công Cha khó nhọc.
Biển dù rộng không rộng hơn lòng Mẹ thương con”.
Hay :Đi khắp thế gian,kg ai tốt bằng mẹ,
gian khổ cuộc đời,kg ai gánh nặng bằng cha.
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ.
Mây trời lồng lộng,nào phủ kín công cha,
Tần tảo sớm hôm,mẹ nuôi con khôn lớn,
Mang cả tấm thân gầy,Cha che chở đời con.
Ai còn mẹ,xin đừng làm mẹ khóc,
đừng để buồn lên mắt mẹ nghe kg.
Giờ đây, Hoa hồng trắng hay đỏ đều ý nghĩa,
chỉ đượm nồng hương sắc thể Từ bi,
tình mẹ còn hay tình mẹ mất đi,
Xin giữ mãi,mẹ ơi xin nhớ mãi.

Nếu còn Mẹ còn Cha, chúng ta hãy tự hào cài lên ngực áo mình 1 bông hồng màu đỏ, nghĩ rằng, mình là người sung sướng và hạnh phúc nhất trên đời, rồi sống sao cho thật xứng đáng, đừng để 1 mai, khi người khuất núi mới giật mình khóc than thì kg còn kịp nữa rồi. Nếu còn mẹ,còn cha, xin bạn hãy vui lên và hãy tự hào rằng,mình vẫn còn 1 vùng trời hạnh phúc, Hãy trân trọng cài lên ngực áo của nhau,1 đóa hoa hồng,màu hồng của sự thương yêu,như màu máu trong tim mà mẹ cha ta đã vắt cạn 1 đời,hy sinh vì ta vất vả.Màu ấy,như 1 màu nhắc nhở,rằng,phải nhớ về nguồn cội,về những thâm ân to lớn của mẹ cha,mà ta phải gắng phụng dưỡng đáp đền. Nếu ai đó bất hạnh,vì cha mẹ mất,xin hãy lặng lẽ cài lên ngực áo của mình,đóa hoa buồn,trinh trắng. đóa hồng mau tang,để xót xa, để nhớ thương dù Cha mẹ không còn trên cõi đời này.

Rose pinning for members of the Lay Buddhist Community

For those of us whose mothers and fathers are still alive, please proudly put a red rose above our heart, know that we are the happiest people in this world, and live our life accordingly. Do not let things go by because once our parents are gone, it will be too late. Please, be joyous, take pride in the fact that we still have a whole world of happiness in our lives. Please, pin a red rose above each other’s heart; a red rose, to remind us of our parents’ love and sacrifices for us; a reminder of our roots, of where we came from, of the need to repay the efforts they expended on our behalf. For the ones among us whose parents had passed away, please put on a white rose, the color of rememberance and mourning, to remember our parents and hold them in our heart, even if they are no longer with us in this world.

Tôi không khóc khi cài hoa trắng,
Vì trong hoa tôi thấy mẹ tôi cười.

Bạn hãy cài hoa và hãy hướng nguyện về cha mẹ mình, với tất cả những gì cao cả và thiêng liêng nhất.

Tiết tháng 7 mưa ngâu giá lạnh,
Hội Vu lan cháu thảo con hiền.
Ôi,mùa hiếu hạnh thiêng liêng,
bông hồng bông trắng trên viền áo ai.

Trong giờ phút thiêng liêng này, xin quý vị hãy lắng đọng tâm tư thật thành kính,1 lòng hoài niệm,hướng trọn tấm lòng tri ân sâu sắc nhất của mình đến 2 đấng sinh thành. Hãy cài cho nhau,trên ngực áo 1 đóa hồng, đóa hồng của sự thương yêu, đóa hồng của tình mẹ tình cha, và xin hãy nghĩ tưởng về cha mẹ mình bằng những gì tốt đẹp nhất. Xin mời quý Phật tử cài hoa( Hát bài Bông hồng cài áo)

Please pin on a rose and direct the best wishes and thoughts in our hearts and minds toward our parents.

In this sacred moment, we ask everyone to calm your hearts and minds, remember your father and mother in your heart, and direct toward them your deepest gratitude for their gift of life. Please help each other pin on a rose; a rose of loving kindness; a rose for our parents’ love for us. With this rose, please remember and honor our parents with the happiest and most joyful of memories.

Please choose a rose and pin it above your heart.

Cảm tạ:

Kính bạch Chư Tôn Đức.

Kính thưa toàn thể quý liệt vị.

Lễ cài hoa hồng, kỷ niệm mùa Vu Lan Báo Hiếu PL2557 tại Thiền Viện Trúc Lâm Hoa Từ đến đây đã hoàn mãn trong không khí ấm áp nghĩa tình Mẹ Cha. Chúng con thành kính tri ân Chư Tôn Đức đã quang lâm chứng minh tham dự lễ. Kính chúc quý Ngài Bồ Đề quả mãn Phật sự viên thành, mãi là tấm gương lành, để Phật Tử chúng con noi theo tu tập. Chân thành gởi đến toàn thể quý Phật Tử lời cầu chúc an lành, luôn được sống trong sự chở che của Tam Bảo, và tình thương nồng ấm của Mẹ Cha. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát.

Appreciations

Dear Members of the Sangha, Ladies and Gentlemen:

Our Vu Lan Celebration and Rose Pinning Ceremony for this Buddhist year 2557, the year 2013 on the western calendar, at Truc Lam Hoa Tu Monastery has come to an end, still with the lingering warmth of our parents’ love. We would like to pay our respect and extend our gratitude toward all monastic members of the Sangha attending today’s event. May you fulfill your pledged Buddha mission, attain the enlightenment of the Buddha, and continue to serve as shining examples for the rest of us Buddhist practitioners to emulate and follow. Last but not least, we extend our sincerest wishes to everyone attending today’s event. May you have peace and happiness, with your life always spent under the protection of the Three Jewels and the warmth of your parents’ love. Thank you!