Đại Lễ Phật Đản 2013

Trong niềm hân hoan, hòa chung niềm vui của người con Phật trên thế giới, nhân ngày Đản Sinh của Đấng Từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Thiền Viện Trúc Lâm Hoa Từ đã long trọng tổ chức ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN Phật lịch 2557 – năm Quí Tỵ 2013.

Khoảng trưa ngày thứ Sáu, Quí Thầy từ Tổ Đình Đại Đăng đã quang lâm đến Thiền Viện Hoa Từ. Trong số đó, có Thầy Trụ Trì Thích Tuệ Giác, Thích Tuệ An, Thích Thông Hiền, Thích Tâm Chánh, Thích Quang Thiền, Thích Hải Chơn, Thích Tuệ Đạt, Thích Tỉnh Niệm.

Chiều ngày thứ Sáu, Quí Thầy và Phật Tử đã tọa thiền và tụng kinh sám hối. Sau đó, Thầy Trụ Trì và Quí Thầy đã hướng dẫi buổi Pháp Đàm cùng phân giải những thắc mắc, trả lời những câu hỏi về sự tu tập cho các Phật Tử.

khoảng 6 giờ chiều ngày thứ Bảy, 06/01/2013, quí Phật Tử Hoa Từ đã vân tập về Thiền Viện Hoa Từ. Thầy Trụ Trì và Quí Thầy đã làm lễ tụng bài kinh Phật Đản cùng với Quí Phật Tử. Sau buổi lễ, các Phật Tử Hoa Từ đã có vài tiết mục văn nghệ cúng dường Quí Thầy. Khi chương trình văn nghệ kết thúc, Thầy Tâm Chánh đã chia sẻ đạo lý cùng Phật Tử.

Sáng ngày Chủ Nhật, 06/02/1012, khoảng 9 giờ sáng Phật Tử đã vân tập về Thiền Viện. Sau đó, đại lễ Phật Đản đã được tổ chức thật long trọng dưới sự chủ tọa của Thầy Trụ Trì Thích Tuệ Giác cùng quí Chư Tôn Đức Tăng. Sau buổi lễ tụng Phật Đản Sanh là buổi lễ tắm Phật. Sau đó Thầy Trụ Trì đã thuyết pháp cho quí Phật Tử về ý nghĩa Phật Đản. Trước khi thọ trai, quí Phật Tử Hoa Từ đã cùng dâng cúng dường Trai Tăng. Khoảng 3 giờ chiều, Thầy Trụ Trì đã làm lễ Qui Y cho một số Phật Tử.

Đại lễ Phật Đản đã hoàn mãn trong thanh tịnh và trang nghiêm. Mọi người đều cảm nhận được đức Phật đã thật sự sanh ra trong tâm của mỗi chúng ta. Sau đây là vài hình ảnh thu nhận được trong ngày.


Chiều thứ Bảy, 06/01/2013: Thầy Trụ Trì Thich Tuệ Giác, Thầy Thích Quang Thiền và Thầy Thích Tâm Chánh.


Chiều thứ Bảy, 06/01/2013: Thầy Thích Tỉnh Niệm, Thầy Trụ Trì Thich Tuệ Giác, và Thầy Thích Tâm Chánh.


Chiều thứ Bảy, 06/01/2013: Thầy Thích Tâm Chánh và Thầy Thích Tỉnh Nghiêm.


Chiều thứ Bảy, 06/01/2013: Thầy Thích Quang Thiền, Thích Tỉnh Niệm, Thích Tuệ Giác, Thích Tâm Chánh cùng Phật Tử Hoa Từ.


Chiều thứ Bảy, 06/01/2013: Thầy Thích Hải Chơn.


Chiều thứ Bảy, 06/01/2013: Thầy Thích Tuệ Đạt.


Chiều thứ Bảy, 06/01/2013: Sau buổi lễ tụng kinh, Thầy Thích Tỉnh Nghiêm đã giới thiệu
chương trình văn nghệ cúng dường của một số Phật Tử Hoa Từ.


Chiều thứ Bảy, 06/01/2013: Quí Thầy tham dự văn nghệ cúng dường của Phật Tử Hoa Từ.


Chiều thứ Bảy, 06/01/2013: Quí Thầy tham dự văn nghệ cúng dường của Phật Tử Hoa Từ.


Chiều thứ Bảy, 06/01/2013: Các em đang dâng hoa cúng dường cho Quí Thầy – Rất là dễ thương.


Chiều thứ Bảy, 06/01/2013: Các em đang dâng hoa cúng dường cho Quí Thầy – Rất là dễ thương.


Chiều thứ Bảy, 06/01/2013: Các em đang dâng hoa cúng dường cho Quí Thầy – Rất là dễ thương.


Chiều thứ Bảy, 06/01/2013: Các em đang dâng hoa cúng dường cho Quí Thầy – Rất là dễ thương.


Chiều thứ Bảy, 06/01/2013: Thầy Tỉnh Nghiêm đang tuyên bố chương trình văn nghệ đã kết thúc.


Chiều thứ Bảy, 06/01/2013: Thầy Trụ Thì Thích Tuệ Giác đang phát biểu cảm tưởng
và cũng sách tấn cho các Phật Tử càng tinh tấn trên con đường tu tâm học đạo.


Chiều thứ Bảy, 06/01/2013: Thầy Tỉnh Nghiêm đang đang giới
thiệu cùng Phật Tử Thầy Thích Tâm Chánh giảng pháp tối thứ Bảy.


Chiều thứ Bảy, 06/01/2013: Thầy Thích Tâm Chánh đang giảng pháp tối thứ Bảy.


Chiều thứ Bảy, 06/01/2013: Sau buổi giảng pháp, Thầy Tỉnh Nghiêm đang có vài
lời giới thiệu về Thầy Thích Tâm Chánh. Thầy Thích Tâm Chánh cũng đã từng
giữ chức vụ Phó Trụ Trì Thiền Viện Sùng Phúc và Thiền Viện khác ở Việt Nam.
Thầy Tâm Chánh đã không quản ngại quang lâm về Tổ Đình Đại Đăng để làm giáo
thọ hầu đem mệnh mạng Thiền Tông Việt Nam đến phương Tây.


Quang cảnh lễ ngày Chủ Nhật, 06/02/1012, khoảng 9 giờ sáng Phật Tử đã vân tập về Thiền Viện.


Trước buổi lễ, Thầy Tỉnh Nghiêm giới thiệu chương trình và có các em dâng hoa
cúng dường quí Thầy. Từ trái sang phải là Thầy Trụ Trì Thích Tuệ Giác, Thầy
Thích Tỉnh Niệm, Thầy Thích Quang Thiền và Thầy Thích Tỉnh Nghiêm.


Từ trái sang phải là Thầy Thích Tâm Chánh, Thầy Thích Thông Hiền và Thầy Thích Tuệ An.


Các em đang dâng hoa cúng dường quí Thầy.


Các em đang dâng hoa cúng dường quí Thầy.


Các em đang dâng hoa cúng dường quí Thầy.


Các em đang dâng hoa cúng dường quí Thầy.


Các em đang dâng hoa cúng dường quí Thầy.


Các em đang dâng hoa cúng dường quí Thầy.


Các em đang dâng hoa cúng dường quí Thầy.


Các em đang dâng hoa cúng dường quí Thầy.


Các em đang dâng hoa cúng dường quí Thầy.


Các em đang dâng hoa cúng dường quí Thầy.


Các em đang dâng hoa cúng dường quí Thầy.


Các em đang dâng hoa cúng dường quí Thầy.


Quí Thầy đang hành lễ Phật Đản.


Quí Thầy đang hành lễ Phật Đản.


Quí Thầy đang hành lễ Phật Đản.


Quí Thầy đang hành lễ Phật Đản (Thầy Thích Tuệ Đạt).


Quí Thầy đang hành lễ Phật Đản (Thầy Thích Hải Chơn).


Sau khi tụng kinh lễ Phật Đản, Thầy Tỉnh Nghiêm giới thiệu cùng đại chúng ý nghĩa lễ tắm Phật.


Buổi lễ tắm Phật được bắt đầu với Thầy Trụ Trì Thích Tuệ Giác và Thầy Thích Tuệ An.

Nay con rưới tắm Như Lai.
Trang Nghiêm trí đức, hiện bày vô sinh.
Viễn ly ngũ trược cấu trần.
Chứng Như Lai tịnh, pháp thân rạng ngời.
Sa la chẳng diệt tuyệt vời.
Tỳ Gia chẳng khởi, xa rời minh tâm.
Chẳng sinh chẳng diệt Cồ Đàm.
Mắt trông tính thấy, Ưu Đàm nở hoa.
Tháng tư mùng tám Ma Gia.
Cung vua Tịnh Phạn sinh ra Thánh Hiền.
Chín rồng phun nước ngoài hiên.
Hoa sen nâng bước khắp miền hân hoan.
Án mâu ni, mâu ni, tam mâu ni, tát bà ha.


Sau buổi lễ tắm Phật, Thầy Trụ Trì Thích Tuệ Giác đã từ bi chia sẻ cùng các Phật Tử về ý nghĩa của ngày Phật Đản.