Băng Giảng

Thượng Tọa Trụ Trì Thích Tuệ Giác

06/10/2012: Bài Giảng Trong Ngày Lễ Phật Đản 

 

02/05/2012: Con Rồng Cháu Tiên

 

06/19/2011: Bảy Pháp Làm Cho Tăng Đoàn Hưng Thịnh

 

02/27/2011Ngũ Phần Hương

 

Thượng Tọa Thích Tuệ An

06/09/2012: Bài Giảng Trong Ngày Lễ Phật Đản