Trang Nhà

—————————————–

Lễ Giỗ Tổ Thiện Hoa

 

—————————————–

Lễ Phật Thành Đạo

 

—————————————–

Lễ An Vị Phật

 

—————————————–

Lễ Giỗ Sơ Tổ

 

—————————————–

TT Thích Thiện Duyên

 

—————————————–

Ngày Tu Tập – 10/20/2019